Rydym yn cynllunio gwelliannau i'n gwefannau, ac mae gennym ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr arolwg byr hwn.

Siambr Hywel

Archebwch le i’ch ysgol, yn rhad ac am ddim, ar raglen addysg ymarferol Siambr Hywel a’r Senedd.

Mae’r tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc yn cynnig profiad ymarferol i ddisgyblion cynradd ac uwchradd o sut mae’r Cynulliad yn gweithio i wneud Cymru yn lle gwell i fyw ynddo. Ein nod yw cynnwys plant a phobl ifanc yng ngwaith y Cynulliad a’u hannog i gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd.

Mae’r rhaglenni yn ymwneud â swyddogaeth a phwrpas Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Gwneir hyn drwy ymchwilio i:

  • waith Aelodau’r Cynulliad
  • sut mae cyfreithiau’n cael eu gwneud
  • sut mae Llywodraeth Cymru yn cael ei dwyn i gyfrif
  • sut y gall pobl ifanc ddylanwadu ar y gwaith sy’n cael ei wneud
  • Manylion y rhaglen (crynodeb)

Manylion y rhaglen

Dewiswch o blith y rhaglenni canlynol:

Ystod oedran 5 – 25
Maint y grwpiau Uchafswm o 46 disgybl (Noder: gellir derbyn grwpiau mwy ar gais)
Goruchwylio Cyfrifoldeb arweinwyr grwpiau bob amser yw’r ddyletswydd i ofalu am ddiogelwch a lles disgyblion
Hyd 120 munud a 90 munud
Lle i gael cinio Oes
Ar gael Dydd Mawrth – Dydd Gwener

 

Sut i archebu

Ewch i’r adran ‘Trefnwch ymweliad â Bae Caerdydd’ ar gyfer y wybodaeth berthnasol ynghylch archebu.

Rydym yma i’ch helpu

Rhowch wybod i ni am eich gofynion. Anfonwch neges e-bost atom cysylltu@cynulliad.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565