Siambr Hywel

Archebwch le i’ch ysgol, yn rhad ac am ddim, ar raglen addysg ymarferol Siambr Hywel a’r Senedd.

Mae’r tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc yn cynnig profiad ymarferol i ddisgyblion cynradd ac uwchradd o sut mae’r Cynulliad yn gweithio i wneud Cymru yn lle gwell i fyw ynddo. Ein nod yw cynnwys plant a phobl ifanc yng ngwaith y Cynulliad a’u hannog i gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd.

Mae’r rhaglenni yn ymwneud â swyddogaeth a phwrpas Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Gwneir hyn drwy ymchwilio i:

  • waith Aelodau’r Cynulliad
  • sut mae cyfreithiau’n cael eu gwneud
  • sut mae Llywodraeth Cymru yn cael ei dwyn i gyfrif
  • sut y gall pobl ifanc ddylanwadu ar y gwaith sy’n cael ei wneud
  • Manylion y rhaglen (crynodeb)

Manylion y rhaglen

Dewiswch o blith y rhaglenni canlynol:

Ystod oedran 5 – 25
Maint y grwpiau Uchafswm o 46 disgybl (Noder: gellir derbyn grwpiau mwy ar gais)
Goruchwylio Cyfrifoldeb arweinwyr grwpiau bob amser yw’r ddyletswydd i ofalu am ddiogelwch a lles disgyblion
Hyd 120 munud a 90 munud
Lle i gael cinio Oes
Ar gael Dydd Mawrth – Dydd Gwener

 

Sut i archebu

Ewch i’r adran ‘Trefnwch ymweliad â Bae Caerdydd’ ar gyfer y wybodaeth berthnasol ynghylch archebu.

Rydym yma i’ch helpu

Rhowch wybod i ni am eich gofynion. Anfonwch neges e-bost atom cysylltu@cynulliad.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565