Rhaglenni yn eich cymuned

The Senedd

Drwy gysylltu pobl ifanc Cymru â gwaith y Cynulliad, rydym yn darparu cyfleoedd i blant, disgyblion, myfyrwyr a phobl ifanc sy’n ymwneud â grwpiau ieuenctid (o bob math) ddysgu am wleidyddiaeth Cymru a thrafod materion sy’n effeithio arnynt, drwy amrywiaeth o ddulliau cyfranogol a chynhwysol.Rydym yn cynnig:

Rhaglenni allgymorth mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion

Rheolir Gwasanaeth Allgymorth Addysg y Cynulliad gan athrawon profiadol sy’n darparu cyflwyniadau a gweithdai am ddim mewn ysgolion a cholegau ar draws Cymru. Mae hyn yn cynnwys:

 • cyflwyniadau rhyngweithiol , ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 7 a 18 mlwydd oed
 • gweithgareddau grŵp a’r cyfle i drafod pynciau a drafodwyd yn ddiweddar gan Aelodau’r Cynulliad
 • ymgynghoriadau, lle caiff pobl ifanc y cyfle i roi eu barn i’r Cynulliad ar faterion sy’n effeithio arnynt
 • hyfforddiant i athrawon
 • gweithdai wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion eich myfyrwyr
 • cyngor ar heriau Bagloriaeth Cymru y Cynulliad 2015

Hoffem atgoffa ysgolion a cholegau mai eu cyfrifoldeb hwy yw ymddygiad eu myfyrwyr yn ystod ymweliadau allgymorth ac y dylai aelod o staff fod yn bresennol bob amser.

Y tîm:

 • Gogledd Cymru (a Dwyfor Meirionnydd) – Ann Owen Williams
 • Canolbarth a Gorllewin Cymru – Kate Gravell
 • Gorllewin, Canol a Dwyrain De Cymru – Dilwyn Young Jones

I archebu cyflwyniad neu weithdy yn eich ysgol neu goleg cysylltwch a 0300 200 6565 neu drwy e-bost at  archebu@cynulliad.cymru.

I weld adnoddau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ac i gael gwybodaeth ddefnyddiol am y Cynulliad cliciwch
yma.

 

(NEWYDD!) Llysgenhadon Cyngor Ysgol

Ehangwch y cyfleoedd ymgysylltu sydd ar gael i’ch cyngor ysgol drwy gofrestru fel Llysgennad Cyngor Ysgol y Cynulliad Cenedlaethol.

Byddwch yn derbyn:

 • Gweithdy rhad ac am ddim yn eich ysgol, wedi’i deilwra i gyd-fynd â’ch amserlen.
 • Cyfle i aelodau’r cyngor benderfynu pa faterion gwleidyddol sy’n bwysig iddynt fel pobl ifanc, a dweud eu dweud ar flog Dy Gynulliad Di.
 • Cyfleoedd i gyfrannu at ymchwiliadau’r Cynulliad, fel bod lleisiau eich disgyblion yn cael eu clywed yn y Senedd.

I gael gwybod mwy, neu i drefnu gweithdy rhagarweiniol, ffoniwch 0300 200 6565 neu ebostiwch archebu@cynulliad.cymru.

 

Sesiynau ymgysylltu â sefydliadau ieuenctid

1. Gweithdy ‘Beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru?’

Gall gweithdai Ymgysylltu â Phobl Ifanc, wedi’u teilwra ar gyfer grwpiau ieuenctid, gynnwys trafodaethau ar:

 • Beth yw’r Cynulliad a sut mae’n wahanol i Lywodraeth Cymru
 • Sut mae penderfyniadau a wneir yn y Cynulliad yn effeithio ar bobl ifanc yng Nghymru
 • Sut y gall pobl ifanc fod yn rhan o’r penderfyniadau a wneir gan y Cynulliad
 • Sut mae’r Cynulliad yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif
 • Pwy sy’n cynrychioli pobl ifanc yn y Cynulliad
 • Datblygu cysylltiadau a hwyluso trafodaethau gydag Aelodau’r Cynulliad
 • Sut i gyfrannu at www.dygynulliad.org.

Mae pob gweithdy am ddim, ac ar gael ar ddiwrnodau’r wythnos, gyda’r nos neu dros y penwythnos. Gellir eu cyflwyno mewn cymunedau lleol ym mhob cwr o Gymru, neu yn adeiladau’r Cynulliad ym Mae Caerdydd neu ym Mae Colwyn.

Gellir trefnu sesiynau dilynol, neu drefnu ymweliad i fynd ar daith o amgylch Siambr Hywel a / neu’r Senedd.

2. ‘Cynllun Llysgennad Dy Gynulliad’– Pobl Ifanc

Sesiwn hyfforddiant 4 awr i addysgu pobl ifanc am waith y Cynulliad, i’w grymuso a’u galluogi i fynd i’w cymunedau lleol i gyflwyno gweithdai ar y Cynulliad i bobl ifanc eraill.

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys:

 • Gweithdy ‘Beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru?’
 • Sgiliau Hwyluso
 • Gwybodaeth am y cyfryngau cymdeithasol a’r wefan
 • Copïau o’r adnoddau sydd ar gael a chymorth gan staff y Cynulliad

3. Hyfforddi’r Hyfforddwr – Gweithwyr Proffesiynol

Sesiwn hyfforddiant 3 awr i addysgu gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc am waith y Cynulliad, i’w grymuso a’u galluogi i fynd i’w cymunedau lleol i gyflwyno gweithdai ar y Cynulliad i bobl ifanc. Mae modd cynnig yr hyfforddiant penodol hwn fel pwyntiau tuag at Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus hefyd.

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys:

 • Gweithdy ‘Beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru?’
 • Y broses Ddatganoli yng Nghymru
 • Gwybodaeth am y cyfryngau cymdeithasol a’r wefan
 • Copïau o’r adnoddau sydd ar gael, gwybodaeth fonitro a chymorth gan staff y Cynulliad

Mae’r holl waith hwn am ddim, ac ar gael ar ddiwrnodau’r wythnos, gyda’r nos neu dros y penwythnos. Gellir ei gyflwyno mewn cymunedau lleol ym mhob cwr o Gymru, neu yn adeiladau’r Cynulliad ym Mae Caerdydd neu ym Mae Colwyn.

I gael sgwrs am y gwaith yma, cysylltwch â Kelly Harris, ein Swyddog Ymgysylltu â Phobl Ifanc ar 0300 200 6283 neu drwy e-bost at Kelly.Harris@cynulliad.cymru.

I drefnu sesiwn, cysylltwch â 0300 200 6565 neu drwy e-bost at archebu@cynulliad.cymru.