Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

Y Senedd

Mae dysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn hanfodol ar gyfer deall beth yw’r materion sy’n wynebu pobl yng Nghymru a’r hyn y gall pobl ei wneud i fynd i’r afael â’r materion hynny. Mae’r materion sy’n ein cysylltu yn lleol yn aml yn ein cysylltu’n fyd-eang. Mae Dinasyddiaeth Fyd-eang yn golygu gofyn cwestiynau a meddwl yn feirniadol, gan archwilio cysylltiadau lleol-byd-eang a rhoi cyfleoedd i ddysgwyr wneud sylwadau gwybodus, ac i leisio eu barn. Mae ein holl weithgareddau yn pwysleisio’r elfennau craidd hyn. Drwy drafod y materion go iawn y mae Aelodau’r Cynulliad yn eu trafod, bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau meddwl, rhesymu a chyfathrebu beirniadol a chreadigol.

Os hoffech drafod sut y gallwn gefnogi eich gwaith, cysylltwch â thîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Cynulliad ar 0300 200 6565.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ac adnoddau am ddim i ddisgyblion sy’n astudio ar gyfer cael Cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Trefnu Gweithdy Sgiliau Allgymorth yn eich Ysgol

Mae’r gweithdy awr hwn yn canolbwyntio ar ddibynadwyedd ffynonellau gwahanol o wybodaeth, o Wikipedia i ddatganiadau’r llywodraeth. Ar ôl ystyried rhai o faglau gwaith ymchwil, bydd y myfyrwyr yn dysgu am y wybodaeth sydd ar gael gan gyrff cyhoeddus, yn lleol ac yn genedlaethol, a sut mae Rhyddid Gwybodaeth yn gweithio. Byddant hefyd yn cael y cyfle i chwarae rôl fel un o bwyllgorau’r Cynulliad a chraffu ar Fil neu ddeiseb ddiweddar, gan ddefnyddio rhai o’r sgiliau maent wedi’u dysgu.

Mae gweithdai mwy cyffredinol am waith y Cynulliad ar gael hefyd.

Os hoffech drefnu i swyddog addysg allgymorth ymweld â’ch ysgol, ffoniwch 0300 200 6565, neu anfonwch neges e-bost at cysylltu@cynulliad.cymru.

Mae tîm Addysg Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru hefyd yn gweithio mewn partneriaeth ag Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth a Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddarparu diwrnodau profiad Bagloriaeth Cymru, sy’n cynnwys sawl gweithdy sy’n seiliedig ar sgiliau. I gael rhagor o wybodaeth am y rhain, ewch i:

Prifysgol Aberystwyth – Cefnogaeth ar gyfer Bagloriaeth Cymru (linc allanol)

Ymweld â Bae Caerdydd

Mae ymweliadau addysg Bagloriaeth Cymru yn addas ar gyfer 48 o ddisgyblion, ac maent yn cynnwys dadl yn Siambr Hywel (ein siambr drafod benodedig ar gyfer pobl ifanc), gweithgarwch craffu mewn ystafell ddosbarth a thaith o amgylch y Senedd. Mae croeso i ysgolion ddewis a pharatoi ar gyfer eu pwnc trafod eu hunain ymlaen llaw, neu gymryd rhan mewn dadl a gadeirir gan swyddog addysg ar bwnc sydd wedi’i drafod yn ddiweddar gan Aelodau’r Cynulliad.

Mae cymhorthdal teithio £1 y filltir ar gael os byddwch yn teithio dros 10 milltir.

Mae rhagor o wybodaeth am drefnu ymweliad ar gael yma:

Ymwelwch â ni ym Mae Caerdydd

Trefnu Eich Digwyddiad Eich Hun

Gellir archebu Siambr Hywel, y Pierhead a’r Senedd fel lleoliadau ar gyfer eich cynhadledd Dewisiadau Byd Eang hefyd. I weld rhagor o ganllawiau a thelerau ac amodau, cliciwch ar y linc isod:

Trefnwch ddigwyddiad (linc allanol)