Archive | Ymweliadau

Sgowtiaid Afanc Bethesda yn cychwyn ar eu Bathodyn Her Democratiaeth

Mae Sgowtiaid Afanc Bethesda wedi cychwyn ar gwblhau gofynion er mwyn derbyn eu Bathodyn Her Democratiaeth yn dilyn ymweliad gan un o swyddogion Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Cynulliad, Caryl Mai Hughes. Yn ystod yr ymweliad ddydd Mawrth 29 Tachwedd, dysgodd y Sgowtiaid Afanc am Gynulliad Cenedlaethol Cymru, gan gynnwys beth mae’r Cynulliad yn gyfrifol […]

Darllen mwy
mamau a'u plant

Gwleidyddiaeth yn grymuso mamau ifanc Pencader

  Yr wythnos diwethaf, cymerodd criw o famau ifanc o grŵp Pencader Plant Dewi ran mewn gweithdy democratiaeth am y tro cyntaf erioed gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Ar ôl dysgu am ddatganoli yng Nghymru a sut i rymuso eu hunain drwy gymryd rhan yn y system ddemocrataidd, aethant ati i greu eu rhestr eu hunain […]

Tagged with: ,
Darllen mwy
Pobl ifanc yn cyfrannu tuag at weithagredd y Cynulliad

6 ffordd o ymgysylltu â’r Cynulliad

Oeddech chi’n gwybod bod gennych yr hawl i fynegi eich barn pan fydd penderfyniadau’n cael eu gwneud? Mae hyn wedi’i nodi yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae gan wefan y Comisiynydd Plant, Sally Holland, ragor o wybodaeth am yr hawliau i gyd. Er mwyn sicrhau bod llais pobl ifanc yn cael ei […]

Darllen mwy

Ffug Etholiad yn Ysgol Castell Alun

Roedd diwedd tymor i ddisgyblion Bl8 Ysgol Castell Alun yn llawn bwrlwm ymgyrch etholiadol wrth iddynt gymryd rhan mewn ffug etholiad. Dechreuodd y diwrnod gyda cyflwyniad gan Ann Williams, Swyddog Addysg y Cynulliad yn y Gogledd. Yn y cyflwyniad roedd cyfle i ddysgu am waith y Cynulliad, rhoi barn am ddeddfau sy’n effeithio ein bywydau […]

Darllen mwy

Taith Cyngor Ysgol Darran Park i’r Senedd

Gan Gyngor Ysgol Darran Park Ddydd Mercher 6 Ionawr, aeth Cyngor yr Ysgol i gyd ar daith bwysig iawn i adeilad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, o’r enw’r Senedd, ym Mae Caerdydd. Fe wnaethom ni gynnal ein cyfarfodydd ein hunain gan ddefnyddio microffonau, a siarad am y math o bethau y mae Aelodau’r Cynulliad yn eu trafod […]

Darllen mwy

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Gweithdy allgymorth

Myfyrwyr Plentyndod Cynnar yn dweud eu dweud! Rhoddodd myfyrwyr o Ysgol Plentyndod Cynnar Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant eu barn ar yr hyn y dylai’r Cynulliad ei wneud i wella bywyd yng Nghymru. Rhyngddynt, awgrymwyd digon o syniadau i lunio amryw o faniffestos gwleidyddol. Erbyn diwedd y sesiwn roedd darlun clir wedi ymddangos o’r […]

Darllen mwy

Dymuniadau i blant Cymru adeg y Nadolig

Ysgol Gynradd Birchgrove yn ymweld â’r Senedd i addurno’r coed Nadolig Ar ymweliad diweddar â’r Cynulliad, cyfarfu disgyblion o Ysgol Gynradd Birchgrove yng Nghaerdydd â’r Llywydd, sef y Fonesig Rosemary Butler AC a rhai o’u Haelodau Cynulliad lleol. Treuliodd y disgyblion amser yn ysgrifennu eu dymuniadau yng nghyn Siambr drafod y Cynulliad, sydd bellach yn […]

Darllen mwy