Archive | Uncategorized

Logo Senedd Ieuenctid Cymru

Senedd Ieuenctid Cymru – Hyfforddi’r Hyfforddwr

Lleoliadau ledled Cymru: • Dydd Mawrth 5 Mehefin 2018: YMCA, 58-60 Kingsway, Abertawe, SA15HQ • Dydd Mercher 6 Mehefin 2018: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ty Hywel, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA • Dydd Mercher 13 Mehefin 2018: Llyfrgell Cenedlaethol Cymru, Ystafell y Cyngor, Aberystwyth, SY23 3BU • Dydd Gwener 15 Mehefin 2018: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Swyddfa […]

Darllen mwy

Newyddion Senedd Ieuenctid i Gymru

Rwy’n hynod falch bod mwy na phum mil ohonoch wedi rhoi o’ch amser cyn yr haf i ddweud wrthym beth oeddech yn ei feddwl am ein cynlluniau i sefydlu Senedd Ieuenctid i Gymru. Mae rhai o’r prif bethau yr oeddech i gyd yn cytuno arnynt yn cynnwys: y dylid cynnal etholiadau i ddewis aelodau’r Senedd […]

Darllen mwy

Llysgenhadon Dy Gynulliad – Senedd Myfyrwyr Pentrehafod

Dysgu ar Safle Adeiladu Mae ein hysgol yn un sy’n parchu hawliau, felly mae llais y myfyrwyr yn bwysig iawn. Mae gennym Senedd Myfyrwyr, lle mae myfyrwyr yn cael eu dewis, drwy etholiad, i gynrychioli eu cyfoedion yng nghabinet y myfyrwyr. Mae hyn yn arbennig o bwysig i ni gan fod ein hysgol yn cael […]

Darllen mwy

9fed Senedd Ieuenctid y Gymanwlad

Oes gennych chi’r hyn sydd ei angen i gynrychioli Cymru ar y llwyfan rhyngwladol? Beth am ddarganfod sut i wneud cais am y cyfle i fod yn bresennol yn 9fed Senedd Ieuenctid y Gymanwlad yn y British Virgin Islands Mae hwn yn gyfle y mae llawer o bobl ifanc yn breuddwydio amdano’n unig, ac mae […]

Darllen mwy

Llysgenhadon Dy Gynulliad – Cyngor Ysgol Uwchradd Crughywel

Yr wythnos diwethaf, cymerodd aelodau o Gyngor Ysgol Uwchradd Crughywel ran yn yr ymgynghoriad ar sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru, gan groesawu’r cyfle i rannu eu syniadau ynglŷn â sut y dylai weithredu. Ar 19 Hydref 2016, yn dilyn pleidlais unfrydol o gefnogaeth gan Aelodau’r Cynulliad, cytunodd Comisiwn y Cynulliad i edrych ar y posibilrwydd o […]

Darllen mwy
Emily a'r holl disgyblion yn Ysgol Pentre, Y Waun

Llysgennad Dy Gynulliad – Emily o Girlguiding Cymru

Helo. Fy enw i yw Emily Jones ac rwy’n 13 oed ac yn dod o’r Waun, Gogledd Cymru. Ym mis Chwefror eleni, cymerodd mudiad y Girl Guides, yr wyf yn aelod ohono, ran mewn gwyliau cymorth cyntaf / meddygol ym Mroneirion, sef pencadlys y mudiad. Fe wnaethom ddysgu llawer o bethau diddorol am beth i’w […]

Darllen mwy

Ymgynghoriad Senedd Ieuenctid Cymru

Ar 19 Hydref 2016, yn dilyn pleidlais unfrydol o gefnogaeth gan Aelodau’r Cynulliad, cytunodd Comisiwn y Cynulliad i ystyried y posibilrwydd o sefydlu Senedd Ieuenctid i Gymru, a chyhoeddodd y Llywydd Elin Jones AC ei bwriad i sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru. Ers y cyhoeddiad hwn, rydym ni yng Nghomisiwn y Cynulliad wedi bod yn brysur […]

Darllen mwy

Wythnos gyda Rhun ap Iorwerth Aelod Cynulliad, Ynys Môn

Blog gwadd gan Iestyn Hughes Fy enw i ydy Iestyn Hughes, a dwi’n raddedig mewn Hanes a Gwleidyddiaeth. Yn ystod yr wythnos rhwng 31 Ionawr a 3 Chwefror roeddwn i ar brofiad gwaith gyda Rhun ap Iorwerth, Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ynys Môn. Treuliais tri diwrnod yn ei swyddfa etholiadol yn Llangefni a dau ddiwrnod […]

Darllen mwy

Blog Gwadd – Madalen Reid

Colofn Wythnos Profiad Gwaith Ges i’r cyfle i wneud wythnos o brofiad gwaith gyda Rhun ap Iorwerth, Aelod Cynulliad Ynys Môn, ym Mehefin 2016. Rydw i’n ddisgybl chweched dosbarth yn Ysgol Tryfan ym Mangor, ac rydw i’n byw ym Mhorthaethwy ar Ynys Môn. Er bod fi ddim yn astudio gwleidyddiaeth yn yr ysgol, mae gen i […]

Darllen mwy

O ddiddordeb? Heb eu gweld na’u clywed?

Pa mor amlwg fydd buddiannau plant a phobl ifanc yn y Pumed Cynulliad? Mae’r adran ymchwil yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi erthyglau ymchwil ar lu o faterion. Dyma rai o’r erthyglau a fydd, efallai, o ddiddordeb i chi. Ar 17 Mai 2016 cyhoeddwyd blog yn amlinellu pa mor amlwg fydd buddiannau plant a phobl […]

Tagged with: ,
Darllen mwy

Agoriad Brenhinol Pumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Grŵp Gweithredu Ieuenctid Fro

Ddydd Mawrth 7 Mehefin, aeth aelodau o Gabinet Ieuenctid y Fro, Fforwm Ieuenctid y Fro, Cyngor Ieuenctid Llanilltud Fawr, grŵp Gweithredu Ieuenctid y Barri a grŵp Gweithredu Ieuenctid Penarth i Agoriad Brenhinol Pumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru lle gwnaethom ni gynrychioli pobl ifanc Bro Morgannwg. Dechreuodd y diwrnod â phroses ddiogelwch drylwyr ac ar ôl hynny […]

Darllen mwy

Pobl ifanc yn cael dweud eu dweud yn Adroddiad Etifeddiaeth y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi cyhoeddi ei adroddiad etifeddiaeth, er mwyn rhoi man cychwyn defnyddiol i’r pwyllgor nesaf, i ddangos yr hyn y maent wedi’i wneud yn y pedwerydd Cynulliad a’r hyn y maent wedi’i ddysgu. Mae’r pwyllgor yn cynnwys Aelodau’r Cynulliad o wahanol bleidiau gwleidyddol a’u rôl hwy yw sicrhau bod […]

Darllen mwy

Y Diddymiad

Dyma eich canllaw i beth fydd yn digwydd yn y Cynulliad rhwng 6 Ebrill 2016 a’r etholiad ar 5 Mai 2016. Beth yw’r diddymiad? ‘Y diddymiad’ yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio diwedd tymor seneddol—tymor llawn o bum mlynedd yn achos y Cynulliad. Pryd y bydd hyn yn digwydd? Bydd y diddymiad yn dechrau ddydd […]

Darllen mwy