Archive | blog gwadd

Gordewdra yng Nghymru

Mae canlyniadau Arolwg Iechyd Cymru 2015 yn dangos bod 24% o oedolion yn y categori gordew a 59% o oedolion yn y categori rhy drwm neu ordew. Mae’r ffigurau ar gyfer oedolion rhy drwm a gordew yn cynyddu yn ôl lefel yr amddifadedd, o 54% yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig i 63% yn yr ardaloedd […]

Tagged with: , ,
Darllen mwy

O ddiddordeb? Heb eu gweld na’u clywed?

Pa mor amlwg fydd buddiannau plant a phobl ifanc yn y Pumed Cynulliad? Mae’r adran ymchwil yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi erthyglau ymchwil ar lu o faterion. Dyma rai o’r erthyglau a fydd, efallai, o ddiddordeb i chi. Ar 17 Mai 2016 cyhoeddwyd blog yn amlinellu pa mor amlwg fydd buddiannau plant a phobl […]

Tagged with: ,
Darllen mwy

Agoriad Brenhinol Pumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Grŵp Gweithredu Ieuenctid Fro

Ddydd Mawrth 7 Mehefin, aeth aelodau o Gabinet Ieuenctid y Fro, Fforwm Ieuenctid y Fro, Cyngor Ieuenctid Llanilltud Fawr, grŵp Gweithredu Ieuenctid y Barri a grŵp Gweithredu Ieuenctid Penarth i Agoriad Brenhinol Pumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru lle gwnaethom ni gynrychioli pobl ifanc Bro Morgannwg. Dechreuodd y diwrnod â phroses ddiogelwch drylwyr ac ar ôl hynny […]

Darllen mwy

Bil Cymru 2016

Rhagor o bwerau i’r Cynulliad Mae cyfraith newydd sydd i’w drafod yn Senedd y DU wedi’i chyflwyno ar 07 Mehefin 2016. Mae’r bil yn argymell y dylid lleihau y materion hynny sydd yn dod o dan rheolaeth San Steffan, er enghraifft porthladdoedd, cyfyngiadau cyflymder ac etholiadau lleol, a’u trosglwyddo i’r Cynulliad. Dyma grynodeb o’r pwerau […]

Darllen mwy

Cwestiynu’r Cynulliad ar faes yr Eisteddfod

Ar brynhawn poeth ym Mhentre Mistar Urdd (@EisteddfodUrdd2016) daeth criw selog o bobl ifanc ynghyd i leisio’u barn wrth dri o gynrychiolwyr y pleidiau gwleidyddol yn y Cynulliad. Diolch i Catrin Jones (Hacio a thîm gwleidyddol ITV Cymru @CatrinPenlan), sicrhawyd bod y siaradwyr gwadd yn dysgu o glywed am brofiadau y gynulleidfa ifanc. Clywsom am […]

Darllen mwy

Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint – Diwrnod 1

Cafwyd dechrau da iawn ar ddiwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y Fflint! Ar sail adborth pobl ifanc yn Adroddiad Etifeddiaeth Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Pedwerydd Cynulliad, rydym wedi sicrhau bod amrywiaeth o weithgareddau i bobl ifanc gymryd rhan ynddynt. Yna, caiff yr wybodaeth a gawn ei throsglwyddo i’r Pwyllgor newydd, […]

Darllen mwy
Paul Glaze, Prif Weithredwr, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS).

Pam mae Etholiad y Cynulliad yn bwysig i mi? – Paul Glaze

Wrth i Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ar 5 Mai, agosáu, rydym wedi gofyn i Paul Glaze, Prif Weithredwr, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS), a’r Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, i ateb cwestiwn o bwys – “Pam mae Etholiad y Cynulliad yn bwysig i chi?” Dyma beth ddwedodd Paul Glaze: Pam mae Etholiad […]

Darllen mwy
Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Pam mae Etholiad y Cynulliad yn bwysig i mi? – Yr Athro Sally Holland

Wrth i Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ar 5 Mai, agosáu, rydym wedi gofyn i Paul Glaze, Prif Weithredwr, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS), a’r Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, i ateb cwestiwn o bwys – “Pam mae Etholiad y Cynulliad yn bwysig i chi?” Dyma beth ddwedodd Yr Athro Sally Holland: Pam […]

Darllen mwy