Blwyddyn 2013 prysur, gyda llawer mwy i ddod yn 2014.

Blwyddyn newydd dda! Ar ôl seibiant haeddiannol dros y Nadolig, mae’r Aelodau a’r staff yn paratoi at dymor prysur arall. Y llynedd, buom yn ymdrin â llawer iawn o faterion pwysig, o berfformiad disgyblion ysgolion Cymru o’u cymharu â disgyblion gwledydd eraill, i’r modd y caiff ein hysbytai eu rhedeg. O effaith llifogydd (a oedd hefyd yn y newyddion dros y Nadolig wrth gwrs) i hawl teithwyr i gael lleisio barn am wasanaethau trên. Mae’r Cynulliad hefyd wedi cytuno ar y modd y caiff yr arian a gafodd Cymru gan Senedd y DU ei wario o fis Ebrill ymlaen.

Mae digon o’n blaenau yn 2014. Er enghraifft, y tymor hwn, bydd yr Aelodau’n ystyried deddfau newydd yn ymwneud â gwasanaethau cymdeithasol a thai. Ac ar hyn o bryd rydym yn gofyn am farn pobl am lyfrgelloedd cyhoeddus a llawdriniaeth i helpu pobl i golli pwysau.

Yn y cyfamser, cawsom ymateb gwych i’r ymgynghoriad ‘Dy Gynulliad di – dy lais di, dy ffordd di’. Cawsom bron 3,000 o ymatebion o bob rhan o Gymru. Mae’n braf fod cynifer ohonoch yn awyddus i gyfrannu at yr hyn y mae’r Cynulliad yn ei wneud, a bod gennych nifer o syniadau da i ni! Cynhaliwyd grwpiau ffocws ym mis Rhagfyr i’n helpu ni i benderfynu ar hyn y mae angen ei wneud nesaf. Ac rydym yn gweithio’n galed i weithredu ar sail eich syniadau a’ch sylwadau.

Edrychwch am ragor o newyddion ar ein gwefan, a chofiwch fynd i www.cynulliadcymru.org i weld sut rydym yn mynd i’r afael â’r pethau sy’n bwysig i chi a’ch cymuned.

Chris Warner
Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth

No comments yet.

Leave a Reply