Blog: Ymgyrchu yn erbyn xenocide

Sut hwyl? Fy enw i yw Kieran ac rwy’n brentis yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ac yn gweithio ar hyn o bryd gyda’r tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc.

Es i Krzyżowa yng Ngwlad Pwyl i gymryd rhan mewn prosiect o’r enw “Ymgyrchu yn erbyn ‘xenocide’” a oedd yn ystyried problemau byd-eang yn ymwneud ag ymfudwyr. Gair gwneud yw ‘xenocide’ sy’n cyfuno’r

Llun o dai mawr yn Kryzowa lle arhosom ni

Canol pentref Kryzowa, ein cartref newydd

term ‘genocide’ (hil-laddiad) a ddefnyddir i ddisgrifio’r weithred o lofruddio pobl o hil arbennig ar raddfa dorfol a ‘xeno’ sy’n dod o’r gair ‘xenophopia’ sef ofn estroniaid a’u diwylliant. Crëwyd y gair ‘xenocide’ i ddiffinio llofruddiaeth dorfol a chondemnio diwylliant neu genedl gyfan.

Roedd grwpiau o bum gwlad yn rhan o’r prosiect; Cymru, Gwald Groeg, Estonia, Gwlad Pwyl a Syria. Daethom at ein gilydd am wythnos ac yn ystod y cyfnod hwn, daethom i adnabod ein gilydd a rhannu profiadau a syniadau am ymfudo, diwylliant a ‘xenocide’.

I ddechrau, cawsom i gyd gyfle i’n cyflwyno’u hunain a dod i adnabod ein gilydd a sôn am ein credoau a’n diwylliant. Yn ystod yr wythnos, cynhaliwyd dau weithdy gwahanol, y naill yn ymdrin â ffotograffiaeth a’r llall â ffilm. Yn y ddau weithdy, cawsom gyflwyniad unigryw i’r modd y dylem ymgymryd â’n gwaith ac fe’n dysgwyd sut i ddefnyddio camerâu mewn ffyrdd gwahanol i ffilmio â thynnu lluniau er mwyn creu emosiwn neu deimladau penodol. Cawsom hefyd gyngor ynghylch y technegau i’w defnyddio i dynnu lluniau a gwybodaeth am y rheolau y dylem eu dilyn. Trefnwyd i ni ymweld â dinas Wroclaw, sy’n ddinas hanesyddol, agored a hardd sy’n llawn o gofebion ac adeiladau diddorol. Un o’r atyniadau mwyaf difyr, er digon od, oedd y 300 o gorachod a oedd wedi’u gosod o amgylch y ddinas – roedd ambell un i’w weld yn hongian ar sil ffenestr hyd yn oed!

Tuag at ddiwedd ein taith, buom yn gwylio fideos o’r prosiectau bach roedd pob grŵp wedi’i gwblhau. Thema wleidyddol oedd i rai, ac yn dilyn trywydd y prosiect  gan dynnu sylw at frwydrau a safbwyntiau o bob cwr o’r byd. Y prosiect a gafodd y dylanwad mwyaf arnaf i oedd y fideo gan bobl ifanc o Syria sy’n ffoaduriaid sy’n byw yn yr Almaen ar hyn o bryd. Roedd eu fideo nhw’n dangos y tair dinas a fu’n gartref iddynt, sef Damascus, Aleppo a Latakia. Gwelsom luniau a fideos yn dangos y dinasoedd cyn y rhyfel yn Syria, ac yna’r sefyllfa  bresennol. Roedd y prosiect a’r trafodaethau a gawsom yn hynod ddiddorol ac mae wedi creu argraff fawr arnaf i’n bersonol.

Llwyddodd y gweithdai a’r prosiect i’n dysgu sut i ddefnyddio camerâu i dynnu lluniau a ffilmio pobl a’r amgylchedd ond, yn fwy na hynny, daethom i sylweddoli mor bwysig yw i genhedlaeth newydd annog eraill i ddeall ei gilydd ac i ysbrydoli ei gilydd i frwydro yn erbyn pethau fel senoffobia, ‘xenocide’ a’r problemau sydd i’w gweld drwy’r byd i gyd. Fy ngobaith yw y bydd cenhedloedd o bob cwr o’r byd, nid yn unig yn dysgu oddi wrth ei gilydd yn y dyfodol, ond hefyd yn dysgu gweithio gyda’i gilydd er lles ein planed ac, yn y pen draw, i wella’n bywydau ni fel bodau dynol.

Llun o’r grow 'ymgyrchu yn erbyn xenocide'

Llun grwp o ‘ymgyrchu yn erbyn xenocide’ yn Wroclaw

Cymerais ran mewn llawer mwy o weithgareddau a thrafodaethau ac ychwanegodd hynny at yr amser anhygoel a dreuliais gyda phawb arall yn ystod y prosiect hwn. Os hoffech wybod rhagor am unrhyw ran o’r daith, byddaf yn fwy na bodlon ateb eich cwestiynau.

E-bost: kieran.roberts@assembly.wales

 

No comments yet.

Leave a Reply