Blog Gwadd – Prosiect Llais y Gymuned, Digartref Ynys Môn

Mae Prosiect Llais y Gymuned Ddigartref yn anelu at sicrhau bod lleisiau pobl sydd yn dioddef digartrefedd neu yr effeithiwyd arnynt gan ddigartrefedd rywbryd, yn cael eu clywed. Rydym wedi gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ynys Môn er mwyn ceisio gwella gwasanaethau o ran digartrefedd ac er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r effaith y mae digartrefedd yn ei chael ar unigolion. Bu i ni ennill gwobr yn ddiweddar yn Seremoni Wobrwyo TPAS Cymru yng Nghaerdydd am Wella Gwasanaethau, oherwydd ein cysylltiad â’r Cyngor. Rydym hefyd yn eithaf cŵl yn gyffredinol!

Rydym hefyd wedi bod yn gweithio gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru, yn ystod ymgynghoriad yn ymwneud â diddymiad arfaethedig y Ddeddf Hawl i Brynu, pan wnaethom leisio ein pryderon fel aelodau iau o’r gymuned am effaith y diddymiad ar ein dyfodol. Aethom i’r Senedd hefyd, a chael taith o gwmpas yr adeilad, a thrafod ychydig o faterion a chymryd rhan mewn gweithgareddau hefo aelod o’r tîm Allgymorth. Bu i ni fwynhau ein taith gan inni weld mwy o’r hyn sy’n digwydd yn y Senedd, ac eisteddasom yn yr oriel gyhoeddus i wylio dadl yn fyw! Roedd ambell fater sy’n effeithio arnom ni yn cael ei drafod, a chawsom well syniad o sut y mae’r Cynulliad yn cyflawni ei amcanion, a’r ffordd y mae hyn yn gweithio.

Rydym hefyd wedi bod yn rhan o ymgynghoriad gyda’r Tîm Ymgysylltu â Phobl Ifanc er mwyn trafod y posibilrwydd o greu Senedd Ieuenctid, a chawsom y cyfle i roi ein barn ar Senedd Ieuenctid a’r angen i’w sefydlu yng Nghymru.

Rydym yn gobeithio cael bod yn gysylltiedig â’r Senedd Ieuenctid, a chynrychioli llais digartrefedd ymysg pobl ifanc yn genedlaethol ac ar raddfa fwy, gan ein bod yn teimlo ei bod yn bwysig sicrhau bod ein lleisiau yn cael eu clywed. Oherwydd y gwir yw, y gall ein profiadau ni helpu eraill i ddeall sut i helpu pobl yn y sefyllfaoedd hyn, neu helpu unigolion eu hunain, drwy roi cyngor neu hyd yn oed drwy ddangos iddynt fod modd i bethau wella. Rydym yn edrych ymlaen at gael gweithio gyda phrosiectau fel hyn, ac at yr heriau newydd a fydd yn dod i’n rhan oherwydd yr amrywiaeth o brosiectau yr ydym yn ymwneud â hwy.
Rydym yn falch iawn o gael bod yn rhan o Lais ein Cymuned!!

Pobl Ifanc Prosiect Llais y Gymuned, Digartref Ynys Môn yn Bae Caerdydd

Pobl Ifanc Prosiect Llais y Gymuned, Digartref Ynys Môn yn Bae Caerdydd

, , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply