Gwaith Ieuenctid Cymru 2016 – Blog Gwadd gan y Tîm Ymweliada

Erthygl wadd gan Gareth Coombes – Rheolwr Teithiau i Ymwelwyr

Fy enw i yw Gareth Coombes ac rwy’n Rheolwr Teithiau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, felly rwy’n cael y fraint o ddarparu teithiau tywys ac o wneud cyflwyniadau ar gyfer amrywiaeth eang o bobl am waith y Cynulliad. Byddaf yn gweld grwpiau o ysgolion, grwpiau o Sefydliadau Menywod, gwleidyddion a hyd yn oed y teulu brenhinol. Rwyf wedi cwrdd â phobl arbennig iawn yn ystod y pedair blynedd y bûm yn gweithio yn y Cynulliad ac rwy’n wir, heb rithyn o amheuaeth, yn caru’r gwaith rwy’n ei wneud.

Yr agwedd orau ar fy swydd (yr elfen sy’n wir yn gwneud i mi fod eisiau codi yn y bore!), a’r peth rwy’n fwyaf balch ohono, yw fy ngwaith gyda phobl ifanc. Byddaf yn cael y fath wefr wrth ddweud wrth y bobl ifanc ryfeddol sy’n ymweld â’r Senedd am waith y Cynulliad.

Roeddwn i’n arfer â gweithio fel cynorthwyydd dysgu mewn ysgol uwchradd. Fy rôl oedd i gynorthwyo disgyblion ag anghenion addysgol arbennig i’w hannog a’u cefnogi gyda’u gwaith ysgol. Roedd gen i gred pan oeddwn yn gweithio yno, a byddwn yn arfer â’i ddweud wrthyf fi fy hun bob dydd – “cyhyd â bod y bobl ifanc yn ymadael gyda mwy o wybodaeth na phan wnaethant gyrraedd, rwyf wedi gwneud fy ngwaith ac wedi cyflawni rhywbeth”. Nid yw’r cymal hwn yn arbennig o fachog, ond mae’n fy ysgogi i i ddal ati ac i ddyfalbarhau hyd yn oed ar y dyddiau mwyaf heriol. Mae hon yn gred sydd gen i hyd heddiw, yn fy swydd bresennol. Cyhyd â bod y bobl ifanc ar ein teithiau tywys yn dysgu rhywbeth newydd am y Cynulliad, rwy’n fodlon, ac wedi cyflawni rhywbeth.

Nid yw’n fater o roi mwy o wybodaeth i bobl ifanc yn unig; mae’n ymwneud â’u bod yn mynd oddi yma wedi dysgu bod ganddynt lais a bod eu barn yn bwysig i ni. Yn aml, nid yw pobl ifanc yn cael gwrandawiad, maen nhw’n cael eu hanwybyddu, yn cael eu hystyried yn anaeddfed/diog/iobs, neu’n unrhyw un o’r geiriau hyn y mae oedolion yn hoffi’u defnyddio i ddisgrifio pobl ifanc. Pan fyddaf fi’n siarad â phobl ifanc, rwy’n eu sicrhau eu bod yn cael gwrandawiad, bod eu barn a’u safbwyntiau yn cael eu hystyried a’u bod yn cael eu cymryd o ddifrif. Fel y dywedodd Whitney Houston unwaith, mewn cân: “Plant yw ein dyfodol, dylid eu trin yn dda a gadael iddynt arwain y ffordd …”Whitney”, fel yr oedd hi bob amser, “rwyt ti’n gywir!” Rhaid i bobl ifanc fod yn rhan o’r sgwrs am sut y mae Cymru’n cael ei harwain, gan mai hwy, o bosibl, fydd yn ei harwain ryw ddiwrnod.

Yn ystod fy sesiynau, byddaf yn cynnal dadleuon anffurfiol ac fel arfer rydym yn trafod pynciau eithaf cyffredinol, fel, pêl-droed neu rygbi, (sy’n amserol iawn ar hyn o bryd). Neu byddwn yn trafod ‘Pleidleisio yn 16’. Y peth pwysig, fodd bynnag, yw, rydym ni’n rhoi llwyfan i bobl ifanc leisio eu barn, i ddweud eu dweud, ac mae’r gweithgaredd hwn hefyd yn sicrhau nad yw’r oedolion sy’n arwain y bobl ifanc ar flaen y gad yn y ddadl. Ar ddiwedd pob dadl, byddaf yn eu hysbysu eu bod wedi cymryd rhan mewn dadl, yn union fel y bydd Aelodau’r Cynulliad yn ei wneud yn y Siambr. Mae Aelodau Cynulliad yn rhoi eu barn, yn trafod materion sydd o bwys mawr iddynt ac yn gwneud yn siŵr bod eu llais yn cael ei glywed.

Mae fy hoff deithiau tywys yn cynnwys Sgowtiaid a grwpiau Cybiaid, sy’n bleser o’r mwyaf i’w tywys o gwmpas y Senedd. Cynhelir y teithiau i’r grwpiau hyn y tu allan i oriau arferol, felly mae’r adeilad yn weddol wag, ac felly maent yn teimlo eu bod yn bobl gwirioneddol bwysig! Maent wrth eu bodd â’r ffaith bod y teithiau mor rhyngweithiol, dydyn nhw ddim yn eistedd yn gwrando ar rywun yn siarad am oriau neu’n gwylio sleidiau PowerPoint diddiwedd. Byddaf yn siarad ac yn ymgysylltu â hwy mewn ffordd y byddant yn ei deall ac yn ei mwynhau, gobeithio. Maent hefyd yn hoff iawn o fy ffon hunlun, sef y teclyn sydd wedi rhoi’r gwerth am arian gorau i mi erioed, dwi’n meddwl!

Rwy’n gobeithio y gallaf barhau i weithio gyda phobl ifanc, oherwydd rwyf yn wir yn credu bod yr hyn rwy’n ei wneud yw gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’w bywydau. Dywed rhai o’r bobl ifanc yr wyf wedi siarad â hwy ar ddiwedd ein teithiau tywys fy mod i wedi’u “hysbrydoli i gymryd diddordeb mewn gwleidyddiaeth”, fy mod “wedi rhoi uchelgais iddynt i fod yn wleidyddion” a fy mod hyd yn oed “yn eu gwneud yn falch o fod yn Gymry”. Ni allaf ofyn am gyflawni rhagor yn fy ngwaith bob dydd, alla’i?

 

 

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply