Blog Cyngor Ysgol Gynradd Parc Hendredenny

Bob blwyddyn, mae’r disgyblion yn ethol cyngor ysgol, ond nid yw’r athrawon yn cael pleidleisio. Felly, er mwyn gwybod pwy i bleidleisio drosto, rhaid i’r ymgeiswyr ysgrifennu ar ddarn o bapur yr hyn y maent yn mynd i’w wneud ar gyfer yr ysgol. Wrth bleidleisio, rhaid i bawb gau ei lygaid i sicrhau nad yw pobl yn pleidleisio ar gyfer yr un person â’u ffrindiau. Mae’r plant wedyn yn ysgrifennu darn swyddogol i ddweud sut y maent yn teimlo i fod ar Bwyllgor y Cyngor Ysgol.

Mae gennym wahanol ddulliau o ddysgu pynciau newydd yn yr ysgol.

Rydym yn dysgu pynciau newydd drwy’r amser – nid yw rhai ohonynt ond yn cymryd ychydig o amser, ond gall pynciau eraill gymryd wythnosau i’w gorffen. Os nad ydym yn deall ac yn syrthio i’r ‘twll dysgu’, gallwn ni naill ai ofyn i’n cyfeillion, gofyn i’r athro, chwilota mewn llyfrau neu chwilio’n ddiogel ar y rhyngrwyd.

Rydym yn ysgol sy’n parchu hawliau. Rydym yn cysylltu ein dysgu â’r hawliau sydd gan bob plentyn. Mae ein hawl i gael addysg yn bwysig iawn i ni. Ar ddiwedd pob diwrnod, mae gennym gapten dosbarth; capten dosbarth yw disgybl sy’n cael ei ddewis ar hap i adrodd yn ôl ar hyn y mae ef neu hi wedi ei ddysgu yn yr ysgol y diwrnod hwnnw.

Yn gysylltiedig â hawliau, mae gennym reolau’r ysgol – bod yn barod, yn barchus ac yn ddiogel. Mae bod yn barod yn golygu bod yn rhaid i chi bob amser fod yn barod i ddysgu; mae bod yn barchus yn golygu bod yn rhaid i chi barchu pawb a’u trin yn gyfartal; ac mae bod yn ddiogel yn golygu bod yn rhaid i chi fod yn synhwyrol er mwyn sicrhau eich bod yn cadw eich hun, ac eraill, yn ddiogel.

Yng Nghyngor yr Ysgol, rydym wedi bod yn siarad â’r Eco Gyngor, ac maen nhw’n credu y dylid cael mwy o gasglwyr sbwriel a biniau fel bod ein hysgol yn cael ei chadw’n rhydd o sbwriel. Byddai hyn hefyd yn gwarchod y cynefinoedd bywyd gwyllt sydd ar gaeau’r ysgol. Byddai’n braf cael rhagor o gasglwyr sbwriel fel y gall hyd yn oed mwy o ddisgyblion gymryd rhan yn y gwaith o gadw ein hysgol yn daclus.

hendredenny-logoYn yr ysgol, rydym yn ddiolchgar iawn am y trac ‘milltir bob dydd’ sydd wedi ei baentio ar y glaswellt. Mae’r rhan fwyaf o bobl wedi bod yn ei ddefnyddio bob dydd i gael ymarfer corff rheolaidd. Rhaid mynd o amgylch y trac wyth gwaith i deithio un filltir. Ar y concrid, rhaid mynd o amgylch 13.5 o weithiau i deithio un filltir. Mae llawer o ddisgyblion wedi cael ‘e-fathodyn’ gan yr ysgol am lwyddo i gwblhau milltir bob dydd.

 

 

No comments yet.

Leave a Reply