Bil yr Amgylchedd (Cymru)

Ar 2 Chwefror 2016, pleidleisiodd y Cynulliad o blaid pasio Bil yr Amgylchedd (Cymru). Mae’n Fil eang sy’n cwmpasu llawer o wahanol feysydd fel cadwraeth natur, newid yn yr hinsawdd, codi tâl am fagiau siopa, ailgylchu a physgodfeydd. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru’r fideo isod.

Cyhoeddwyd y Bil am y tro cyntaf gan Lywodraeth Cymru ym mis Mehefin 2015. Ers hynny, mae Aelodau’r Cynulliad wedi bod yn trafod y Bil a’i oblygiadau i Gymru. Mae’r Bil wedi cymryd nifer o gamau ar ei daith drwy’r Cynulliad, wrth i Aelodau’r Cynulliad gael y cyfle i ofyn am farn pobl ar y Bil a gwneud newidiadau iddo drwy’r hyn a elwir yn ‘welliannau i’r Bil’. Gallwch gael mwy o wybodaeth am y broses ddeddfu yng Nghymru ar ein dudalen ddeddfwriaeth.

Beth fydd y Bil yn ei wneud?

Mae rhai o’r newidiadau allweddol y bydd y Mesur yn eu gwneud wedi’u rhestru isod:

  • Bydd Polisi Cyfoeth Naturiol Cenedlaethol ar gyfer Cymru yn cael ei gyhoeddi. Bydd y polisi hwn yn nodi blaenoriaethau ar gyfer gofalu am yr amgylchedd.
  • Bydd yn rhaid i gyrff cyhoeddus fel cynghorau lleol gymryd camau i ddiogelu natur yn eu hardaloedd a chyhoeddi adroddiad yn nodi’r hyn y maent wedi ei wneud.
  • O ran newid yn yr hinsawdd, bydd yn rhaid i Weinidogion Cymru sicrhau bod Cymru’n lleihau ei hallyriadau carbon o leiaf 80 y cant erbyn 2050 a chyhoeddi polisïau yn nodi sut y maent yn mynd i gyflawni hyn.
  • Hefyd, bydd corff ymgynghorol ar newid yn yr hinsawdd yn cael ei ffurfio a fydd yn rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru a sefydliadau eraill yng Nghymru ar ba gamau y dylent eu cymryd i leihau eu hallyriadau.
  • Bydd Gweinidogion Cymru yn gallu codi tâl am ystod ehangach o fagiau siopa, nid dim ond bagiau plastig.
  • Bydd Gweinidogion Cymru yn gallu gofyn i fusnesau a chyrff cyhoeddus fel ysgolion ac ysbytai wahanu eu deunyddiau ailgylchu cyn iddynt gael eu casglu; er enghraifft, drwy roi papur a gwydr mewn gwahanol finiau yn hytrach nag mewn un bag.
  • Bydd Gweinidogion Cymru hefyd yn gallu gwahardd busnesau fel bwytai rhag cael gwared ar eu gwastraff bwyd drwy’r garthffos.
  • Pwerau newydd i helpu i ddatblygu busnesau pysgod cregyn yng Nghymru fel cynhyrchwyr cregyn gleision ac wystrys.

Mae’r fideo isod yn dangos barn rhai o’r bobl a gyfrannodd at yr arolwg.

No comments yet.

Leave a Reply