Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

E-sigaréts, tatŵs a thyllu’r corf

Mae deddf arfaethedig a allai effeithio ar bethau fel tatŵs a thyllu’r corff, fferyllfeydd lleol a thoiledau cyhoeddus, a thriniaeth e-sigaréts yng Nghymru, wedi cael ei hystyried gan bwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Edrychodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar oblygiadau posibl Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) Llywodraeth Cymru ac a fyddai’n bodloni’r amcanion y bwriedir iddo eu cyflawni.

PublicHealthBill

Beth ddywedoch chi?

Fe wnaethom ni ofyn i bobl ifanc ar draws Cymru gyfan roi eu barn yn ddiweddar am faterion fel e-sigaréts, tatŵs a thyllu’r corff, fel rhan o ymgynghoriad pwyllgor y Cynulliad.

E-sigaréts

 • Mae 37.11% o bobl ifanc 11-17 oed yn cytuno’n gryf y dylid gwahardd pobl rhag defnyddio e-sigaréts mewn lleoedd dan do, fel bwytai, tafarndai ac yn y gwaith
 • Mae 47.69% o bobl 18 oed a throsodd yn anghytuno’n gryf y dylid gwahardd pobl rhag defnyddio e-sigaréts mewn lleoedd dan do, fel bwytai, tafarndai ac yn y gwaith
 • Mae 48.45% o bobl ifanc 11-17 oed yn meddwl bod defnyddio e-sigaréts mewn ardaloedd di-fwg yn hyrwyddo neu’n ‘normaleiddio’ ymddangosiad ysmygu tybaco
 • Roedd dros chwarter y bobl ifanc a holwyd wedi rhoi cynnig ar e-sigaréts, gan nodi mai eu prif reswm dros wneud hynny oedd cael “profiad newydd”.

Rhai safbwyntiau ychwanegol:

 • “Mae e-sigaréts yn ffordd o roi’r gorau i ysmygu”
 •  “Mae e-sigaréts yn arwain at ysmygu cynhyrchion tybaco”
 • “Mae’n amhosibl cymharu cynhyrchion tybaco ag e-sigaréts”
 • “Mae’r blasau/lliwiau sy’n cael eu marchnata yn apelio at bobl ifanc, yn hytrach na’r e-sigarét ei hun”

Tyllu’r corf

 • Mae 73.2% o bobl ifanc 11-17 oed ac 82.12% o bobl ifanc 18 oed yn cytuno bod angen cyflwyno isafswm oedran i bobl gael twll mewn rhan bersonol o’r corff, fel y tethi neu’r organau cenhedlu.

Darllenwch fwy am yr hyn yr oedd gan bobl i’w ddweud isod:

Crynodeb o’r ymatebion a gafwyd i’r arolwg ar Bil Iechyd Cyhoedd (Cymru PDF, 415KB)

Yr Adroddiad – Beth ddwedodd y Pwyllgor?

 • O ran cynigion fel cynllun trwyddedu ar gyfer busnesau tatwio, tyllu’r corff, aciwbigo ac electrolysis, a gwaharddiad ar dyllau personol ar gyfer rhai o dan 16 oed, mae’r Pwyllgor yn cytuno â chynigion y Bil.
 • Roedd agweddau eraill ar y Bil, gan gynnwys newid y ffordd y caiff gwasanaethau fferyllol eu cynllunio i ddiwallu anghenion cymunedau lleol, a’i gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu mynediad digonol i doiledau cyhoeddus, yn cael croeso cyffredinol.
 • Roedd tystiolaeth ar y cynigion i gyfyngu ar y defnydd o e-sigaréts mewn mannau cyhoeddus caeedig a sylweddol gaeedig yn fwy cymhleth, a nid oedd y Pwyllgor wedi gallu dod i gytundeb ar y mater hwn.

Darllenwch yr adroddiad llawn isod:

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Adroddiad Pwyllgor Cyfnod (PDF, 1.2MB)

Dadl yn Cyfarfod Llawn

Cafwyd dadl am Bil Iechyd Cyhoeddus ( Cymru) yn y Senedd ar dydd Mawrth yr 8fed o Ragfyr. Pam mae Aelodau Cynulliad yn trafod materion yn y Senedd maent yn cynnig gwelliannau I Filiau( cyfreithiau drafft). Y Cynulliad nawr fydd yn penderfynu i gymeradwyo’r argymhellion neu beidio. Gwyliwch y fideo below:

Yn ystod y Cyfarfod Llawn ar yr 16eg o Fawrth disgynodd y Bil Iechyd Cynhoeddus mewn pleidlais yn y Sendd: 26 o blaid, 27 yn erbyn. Gwrthodwyd y cynnig i gymeradwyo’r Bil gan y Cynulliad. Gwrthodwyd y Bil hwn felly, ac ni ddaw’n Ddeddf.

No comments yet.

Leave a Reply