Gwaith yn y gorffennol

Past work

Yn yr rhan hon, mae modd dod o hyd i adroddiadau ac adborth ar y gwaith y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ei wneud sy’n effeithio ar bobl ifanc. Dyma’r lle i ddod o hyd i wahanol fathau o wybodaeth, fel canlyniadau ymgynghoriadau ac ymchwiliadau pwyllgorau. Methu dod o hyd i’r hyn roeddet ti’n edrych amdano? Anfona e-bost dygynulliad@cynulliad.cymru i weld a allwn dy helpu di.

Trafnidiaeth fysiau

Mae grŵp o Aelodau’r Cynulliad sy’n rhan o Bwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad i Wasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yng Nghymru.

Trafnidiaeth fysiau

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Yn ddiweddar, gosododd Llywodraeth Cymru gynigion ger bron y Cynulliad i wella rhai agweddau ar ein hiechyd yng Nghymru. Rôl y Cynulliad a’r Pwyllgor Iechyd nawr yw craffu ar y ddeddf ddrafft hon (bil) gyda’r bwriad o’i chryfhau.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Bil yr Amgylchedd (Cymru)

Ar 2 Chwefror 2016, pleidleisiodd y Cynulliad o blaid pasio Bil yr Amgylchedd (Cymru).

Camddefnyddio alcohol a sylweddau

Pleidleisio@16

Rhwng Mis Tachwedd 2014 a Mehefin 2015, buom yn ymweld ag ysgolion, colegau, prifysgolion a grwpiau ieuenctid ledled Cymru i greu sgwrs genedlaethol am farn pobl ifanc ar ostwng yr oedran pleidleisio.

Pleidleisio@16

Camddefnyddio alcohol a sylweddau

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi bod yn ystyried camddefnyddio alcohol a sylweddau.

Camddefnyddio alcohol a sylweddau

Helpu Pobl Ifanc i gael Gwaith

Mae’r Pwyllgor Menter a Busnes wedi cwblhau ymchwiliad o’r enw Helpu Pobl Ifanc i gael Gwaith.

Helpu Pobl Ifanc i gael Gwaith

Cyffuriau Penfeddwol Cyfreithlon

Mae Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cynnal ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd (“cyffuriau penfeddwol cyfreithlon”).

Cyffuriau Penfeddwol Cyfreithlon

Ailgylchu

Mae’r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn cynnal ymchwiliad ar ailgylchu yng Nghymru.

Ailgylchu

Gwaith athrawon cyflenwi

Cynhaliodd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru ymchwiliad i athrawon cyflenwi.

Gwaith athrawon cyflenwi

Sgiliau STEM

Siaradodd Pwyllgor Menter a Busnes ag unigolion a sefydliadau ar sut y gellid hybu sgiliau STEM yng Nghymru.

Sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM)

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn pryderu’n ddifrifol am wasanaethau i bobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed