Ymgynghoriadau’r Cynulliad

Dysgwch pa ymgynghoriadau sydd ar agor gan y Cynulliad a rhowch eich barn.

Dyfodol S4C

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad i ddyfodol S4C.

Mae’r ymchwiliad yn adeiladu ar safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor, a gyhoeddwyd yn eu adroddiad ‘ Y Darlun Mawr: Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru’. Mae Llywodraeth y DU yn bwriadu cynnal adolygiad o S4C yn 2017. Mae’r Pwyllgor bellach yn cynnal eu ymchwiliad eu hunain i S4C.

Mae’r Pwyllgor am gael gwybod a ydych chi’n credu bod teledu Cymraeg gystal ag y dylai fod a beth y mae cynulleidfaoedd yng Nghymru eisiau ei weld yn y dyfodol o ran darlledu yng Nghymru.

Lleisiwch eich barn trwy lenwi ein harolwg, sy’n cau ar 20 Mawrth. Bydd eich cyfraniadau yn bwydo i mewn i’r ymchwiliad a’r argymhellion terfynol.

cwlc-welsh

Enw newydd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru? Dweud eich dweud!

should-orange-cy

Rydym am ichi roi gwybod inni beth rydych yn ei feddwl o gynnig i newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Pam nawr?

Os bydd Senedd y DU yn pasio deddf (o’r enw Mesur Cymru) yn gynnar yn 2017, pryd hynny fydd yn rhoi pwerau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud deddf newydd i newid ei enw.

Dechreuodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999.  Doedden ni ddim yn gallu gwneud deddfau’r adeg hynny. Yn araf fe wnaeth Senedd y DU roi hawl inni wneud mwy. Yn raddol dros y blynyddoedd mae Senedd y DU wedi gadael i ni wneud mwy o bethau, mae ein rôl nawr yn debyg i seneddau eraill.

Cafodd Aelodau’r Cynulliad ddadl ar y pwnc hwn ym mis Gorffennaf, a chytunwyd y dylai enw’r Cynulliad adlewyrchu ei statws fel senedd genedlaethol, a bod angen inni wahodd a chlywed safbwyntiau o bob cwr o Gymru.  Rydym nawr yn gofyn i bawb yng Nghymru am beth yw eu barn am newid enw’r Cynulliad.

Gallwch ddweud wrthym beth yr ydych yn feddwl yma.

Unrhyw gwestiynau? Anfonwch e-bost at dygynulliad@cynulliad.cymru

 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Ymchwiliad i Waith Ieuenctid – diweddariad

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg newydd y Pumed Cynulliad wedi penderfynu mai gwaith ieuenctid fydd testun ei ymchwiliad cyntaf. Rydym bellach wedi derbyn 1,511 o sylwadau gan bobl ifanc am wasanaethau ieuenctid. Byddwn yn cyhoeddi’r canlyniadau maes o law neu dilynwch y Pwyllgor ar trydar @SeneddPPIA neu @DyGynulliad. Bydd Aelodau’r Cynulliad yn trafod adroddiad y Cynulliad ar 8 Chwefror 2017.

Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon

 

youthconsult

 

Mae dau o bwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, sef y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, yn ystyried addysg gychwynnol athrawon, a’r rhaglen o ddatblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer gweithlu’r ysgol ar hyn o bryd fel rhan o’u hymchwiliadau i’r Consortia Addysg Rhanbarthol, ac Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon.

Yn rhan o’r gwaith yma hoffai’r Pwyllgorau glywed gan lywodraethwyr ysgolion, athrawon, gynorthwyydd addysgu a gweithwyr proffesiynol ym maes addysg.

Os hoffech chi rannu eich barn hefo’r Pwyllgorau hyn, mae’n bosib i chi wneud hynny drwy’r arolwg hwn:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/dysgu-athrawon-cpd

Bydd yr arolwg yn cau ar 6 Mawrth 2017.

Bydd y ddau Bwyllgor yn defnyddio’r wybodaeth i’w helpu i nodi materion i’w harchwilio yn ystod eu hymchwiliadau. Yna, byddant yn ysgrifennu adroddiadau i Lywodraeth Cymru a fydd yn cynnwys argymhellion i wella’r modd y caiff y polisïau llywodraeth hyn eu rhoi ar waith.

 

Dweud eich dweud! Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

 

pencilscircle

 

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad Cenedlaethol yn ystyried cynnig Llywodraeth Cymru ar gyfer deddf newydd. Enw’r ddeddf yma yw: Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

Pan fydd angen cymorth ychwanegol gyda dysgu ar blant a phobl ifanc, gelwir y rhain yn ‘Anghenion Addysgol Arbennig’. Bydd y ddeddf newydd yn newid yr enw hwn i ‘Anghenion Dysgu Ychwanegol’. Ar hyn o bryd, mae plant a phobl ifanc sydd â’r anghenion hyn yn cael cymorth ychwanegol yn yr ysgol neu’r coleg ac mae rhai yn cael Datganiadau neu Asesiadau Anhawster Dysgu. Mae Llywodraeth Cymru yn newid hyn gyda’r ddeddf newydd. Bellach, bydd Cynlluniau Datblygu Unigol yn lle hynny. Bydd y rhain yn aml yn cael eu galw’n IDPs.

Er mwyn casglu barn teuluoedd a plant a phobl ifanc, mae’r Pwyllgor wedi creu arolygon.

Mae’r arolwg i blant a phobl ifanc yma: https://www.surveymonkey.co.uk/r/ALNET-Ifanc

Mae’r arolwg i deuluoedd yma: https://www.surveymonkey.co.uk/r/ALNET-Teuluoedd

Bydd yr arolygon hyn yn cau ar 8 Mawrth 2017.

Mae’r Arolwg Plant a Phobl Ifanc hwn yn gyfle i chi ddweud wrth yr Aelodau Cynulliad sydd ar y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg beth yw eich barn CHI am y ffordd y mae pobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu cefnogi NAWR a beth ddylai NEWID.