Dy Gynulliad

| Dy Gynulliad

A yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn berthnasol i bobl ifanc?

Croesawodd Rosemary Butler, Llywydd y Cynulliad, y disgyblion o Ysgol Gymuned Sant Cennydd, Caerffili ddoe. Roedd hwn yn gyfle euraidd i glywed beth oedd barn y bobl ifanc am y byd gwleidyddol yng Nghymru. Roedd un disgybl yn teimlo y dylid cael pwyllgor o bobl ifanc i siarad ar ran eu cyfoedion. Yn Siambr Hywel, […]

Darllen mwy

Ymateb brwdfrydig wrth Fforwm Ieuenctid Traws Bwrdeistref Merthyr Tudful

Cawsom ymateb brwdfrydig pan wnaethom gyfarfod ag Aelodau Cabinet Fforwm Ieuenctid Bwrdeisterf Merthyr Tudful ddydd Mawrth yn swyddfeydd y cyngor. Cawsom sesiwn dda iawn gyda phedwar o bobl ifanc a dau hwylusydd. Cafwyd awgrymiadau gwirioneddol ddiddorol gan y grŵp, gan gynnwys cael Llysgennad Plant i Gymru. Roedd y grŵp hefyd o’r farn y dylai fforymau […]

Darllen mwy

Beth sydd nesaf am Dy Gynulliad?

Mae’r nifer o holiaduron wedi eu llenwi a gawsom ni yn ôl ers mis Medi yn anhygoel, a bellach rydym ni’n brysur yn dadansoddi’r wybodaeth roddoch chi i ni. Teithiom ni ledled Cymru, gan gwrdd â phobl ifanc o ysgolion, canolfannau ieuenctid a neuaddau cymunedol. Roedd yr adborth a gawsom ni’n adeiladol ac yn werthfawr. […]

Darllen mwy

Mae ‘Dy Gynulliad’ yn ymweld a Gwersyll yr Urdd Glan Llyn

Wnaethoch chi fwynhau eich penwythnos?  Cafodd Lowri a Caryl o’r Tîm Allgymorth amser gwych pan aethant i Wersyll yr Urdd Glan Llyn ddydd Sadwrn i gwrdd â phobl ifanc o Wasanaeth Ieuenctid Gwynedd. Roedd yn gyfle gwych i siarad â phawb a chael gwybod pa faterion a phynciau y byddent yn hoffi eu trafod gydag […]

Darllen mwy

Enillydd iPad Dy Gynulliad

Llongyfarchiadau i Roger Bell, 12 oed o Ysgol Uwchradd Gatholig St Richard Gwyn yn Flint, enillydd cystadleuaeth yr haf i enill iPad! Am gyfle i enill un arall I gael copi caled o’r holiadur, ffonia 0845 010 5500 neu anfona e-bost at dygynulliad@cymru.gov.uk Mae gennym holiaduron yn yr ieithoedd a ganlyn hefyd: Arabeg, Bengaleg, Ffrangeg, […]

Darllen mwy

Dathlu Mis Hanes Pobl Dduon yn y Senedd

Ar 18 Hydref, bydd David Melding AC, Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn croesawu rhai o Hindŵiaid Cymru i’r Senedd. Digwyddiad i nodi Mis Hanes Pobl Dduon yw hwn, ac mae’n cael ei drefnu ar y cyd â Heddlu De Cymru a Chyngor Hindŵiaid Cymru. Yn ogystal â chynnal y digwyddiad hwn, mae’r Cynulliad Cenedlaethol […]

Darllen mwy

Takeover Caerdydd 2013 – y Cynulliad yn agor ei ddrysau i bobl ifanc ar gyfer digwyddiad diwylliant ieuenctid

Ddydd Sadwrn 12 Hydref, bydd David Melding AC, Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn croesawu pobl ifanc i’r Senedd i agor y digwyddiad Takeover Caerdydd yn swyddogol. Digwyddiad sy’n cael ei drefnu gan British Council Cymru yw Takeover Caerdydd 2013. Yn ystod y digwyddiad, bydd pobl ifanc yn meddiannu rhai o brif leoliadau’r ddinas er […]

Darllen mwy

Scouts Cymru yn mynegi barn ar faterion yng Nghymru

A gest ti benwythnos da? Ymwelom ni â phobl wych o Sgowtiaid Cymru ac Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-muallt ddydd Sadwrn. Cawsom gyfle i dreulio amser gyda thua 30 o oedolion ifanc a roddodd gipolwg onest ar eu barn a’u credoau ynghylch materion sy’n effeithio arnynt a’r rôl y gallai pobl ifanc ei chwarae wrth benderfynu ar […]

Darllen mwy

Eich Cynulliad yn tethio i Sir Dinbych

Cafodd ein tîm Allgymorth gyfle i gyfarfod â rhai o bobl ifanc ardderchog Cymru yr wythnos diwethaf. Ddydd Iau, aethom i Sir Ddinbych a chawsom ein rhyfeddu gan y croeso cynnes a gawsom. Bu’r ymweliad yn gyfle gwych i ni ddeall y problemau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu wrth dyfu’n oedolion yng Nghymru […]

Darllen mwy