6 ffordd o ymgysylltu â’r Cynulliad

Pobl ifanc yn mwynhau yn y Pierhead

Pobl ifanc yn mwynhau yn y Pierhead

Oeddech chi’n gwybod bod gennych yr hawl i fynegi eich barn pan fydd penderfyniadau’n cael eu gwneud? Mae hyn wedi’i nodi yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae gan wefan y Comisiynydd Plant, Sally Holland, ragor o wybodaeth am yr hawliau i gyd.

Er mwyn sicrhau bod llais pobl ifanc yn cael ei glywed o fewn y Cynulliad, mae yna dîm o bobl yn gweithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc ar hyd a lled y wlad i wneud yn siŵr eich bod yn cael y cyfle i gymryd rhan a lleisio’ch barn ar faterion sy’n bwysig i chi.

Gallwch chwarae rôl allweddol yng ngwaith y Cynulliad mewn sawl ffordd. Dyma sut y gallwch ymgysylltu â gwaith y Cynulliad.

Cysylltu ag Aelod Cynulliad

Os oes gennych broblem, gallwch godi’r mater yn uniongyrchol gyda’ch Aelod Cynulliad. Gallwch weld pwy yw eich Aelod Cynulliad, a sut i gysylltu ag ef neu hi, ar wefan y Cynulliad. Ydych chi’n #NabodEichAC?

Ymgynghoriadau ac ymchwiliadau

Yn aml mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori ac yn gwahodd pobl i gyfrannu at ymchwiliadau ar lu o faterion. Mae rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd ar wefan y Cynulliad.

Anfon deiseb at y Cynulliad

Mae gan y Cynulliad broses ddeisebu sy’n caniatáu i unigolion ofyn i’r Cynulliad ystyried unrhyw fater y mae ganddo bwerau drosto. Darllenwch fwy am anfon deiseb at y Cynulliad a’r Pwyllgor Deisebau.

Digwyddiadau

Mae cyfle ichi godi proffil eich sefydliad neu grŵp ieuenctid, a’r materion a’r pryderon sy’n berthnasol iddo, trwy gynnal digwyddiad neu arddangosfa ar ystâd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Os oes rhywbeth yn effeithio ar eich tref neu bentref, neu os oes mater sydd o bwys i’ch grŵp neu gymdeithas, mae’r mannau sydd gan y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer cynnal digwyddiadau yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar ystâd y Cynulliad a sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed.

Allgymorth yn eich ardal chi

Mae gan y Cynulliad dîm Allgymorth, felly ble bynnag rydych yn byw yng Nghymru, gallwch ddysgu mwy am waith y Cynulliad. Cysylltwch â’r tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc.

Dod i’n gweld

Mae’r Cynulliad yn agored i bawb ddod ar ymweliad. Gallwch wylio trafodaethau yn y Cyfarfod Llawn a gwrandawiadau pwyllgorau, neu fynd ar daith o amgylch y Senedd a mynd am dro i adeilad y Pierhead.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply