Scouts Cymru yn mynegi barn ar faterion yng Nghymru

Scouts Buith Wells

A gest ti benwythnos da? Ymwelom ni â phobl wych o Sgowtiaid Cymru ac Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-muallt ddydd Sadwrn.

Cawsom gyfle i dreulio amser gyda thua 30 o oedolion ifanc a roddodd gipolwg onest ar eu barn a’u credoau ynghylch materion sy’n effeithio arnynt a’r rôl y gallai pobl ifanc ei chwarae wrth benderfynu ar bolisïau yng Nghymru.

Roedd Holly o Ferthyr Tudful yn gadarnhaol am drafnidiaeth gyhoeddus yn y dref a’r amrywiaeth dda o glybiau ieuenctid. Roedd hi’n poeni am faint o sbwriel sydd yn yr ardal, a’r ffaith bod diweithdra’n cael effaith niweidiol ar fusnesau lleol.

Mae gan Holly ddiddordeb brwd mewn gwleidyddiaeth ac mae’n gallu gweld ei bod yn effeithio ar bobl y tu hwnt iddi hi ei hun, fel ei chyfoedion a’i theulu. Byddai’n hoffi gweld Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn annog pobl i greu grwpiau ieuenctid er mwyn trafod gwleidyddiaeth a gadael i bobl ifanc drafod materion cyfoes, a chael syniad o’r ffordd y mae’r Cynulliad yn gweithio ar yr un pryd.

Dywedodd Jasper o Gaerdydd wrthym mai’r peth gorau am fyw yng nghanol Caerdydd oedd y ffaith ei fod mor agos at y siopau, y sinemau, ffrindiau ac ysgolion. Mae gan Jasper ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth a byddai’n hoffi gweld gwleidyddiaeth yn cael ei haddysgu mewn ysgolion ynghynt. Byddai’n hoffi gweld Cynulliad i Bobl Ifanc Cymru yn cael ei gyflwyno, wedi’i anelu at bobl ifanc rhwng 16 a 20 oed.

Mae Zach, sydd hefyd o Gaerdydd, yn mwynhau byw yn y ddinas gyda’r holl gyfleusterau sydd ar gael. Mae’n poeni am gyllido ysgolion a diffyg cyfranogiad ymhlith pobl ifanc, gan ofyn y cwestiwn, pa mor dda y mae pobl ifanc yn cael eu cynrychioli? Mae gan Zach ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth hefyd, a byddai’n hoffi gweld y Cynulliad yn agor ei ddrysau i bobl ifanc ac yn eu gwahodd i drafodaethau panel.

Wyt ti’n cytuno â Holly, Jasper a Zach? A yw pobl ifanc yn cael eu cynrychioli’n dda yng Nghymru neu wyt ti’n teimlo nad yw dy farn yn cael ei chlywed? Cysyllta â ni.

Trydarwch ni: Dy Gynulliad

Dilynwch ni ar Facebook: Dy Gynulliad

No comments yet.

Leave a Reply